Botaniske samlinger

Landskabet i dette område tilbyder sig med en helt række udviklingsbare biotoper grundet hældning, skovbryn, vandløb etc. En tydeliggørelse og udvikling af disse naturgivne forhold, samt dertil hørende biotoper med vikarierende arter er hovedhjørnestenen i projektet for botaniske anlæg.

Området er på ca. 1,5 ha og beliggende syd for Parken og ligger markant højere end denne, og skråner op mod syd med stigningsgrader, der varierer mellem 1: 7,5 og 1:20. Adgangsvejen til området er primært fra centrum af parkanlægget, hvor lindealléen starter. Denne hovedsti er via en bro over den dybe slugt bevokset med fredskov, og forbundet med området for Danmarks vilde Planter, der endnu ikke er etableret.

Mod nordvest, langs hovedstien er området med alpine anlæg etableret i visuel sammenhæng med de øvrige eksisterende stensætninger. Dette område med alpine planter går gradvist over til et areal med bede, hvor de forskellige plantesamfund og plantesamlinger er etableret.Længere mod syd og opad skråningen er der anlagt hedeområde og arboret, og sidearealerne i øst og vest anvendes henholdsvis til surbundsplanter og skovbrynsplanter.
Længst mod syd er et alpint område med en bjergkam af norsk granit etableret – her er det Nordens planter, som er de fremherskende. Som afslutning mod syd illuderer et sø/sumpområde et kildevæld, der danner udgangspunkt for vandforsyningen til området.