Vedtægter

Støtteforeningen
BANGSBO BOTANISKE HAVES VENNER
Frederikshavn

 

§ 1.
Støtteforeningen BANGSBO BOTANISKE HAVES VENNER er en selvstændig forening, der har hjemsted i Frederikshavn.

§ 2.
Foreningens formål er at yde praktisk og økonomisk støtte til udviklingen, driften og brugen af Bangsbo Botaniske Have i samarbejde med “Den selvejende institution Bangsbo Botaniske Have”. Foreningens formål er endvidere at medvirke til fremme af plantedyrkning og havekultur, herunder også formidling af kontakt mellem enkelt-personer, specialforeninger og andre relevante personligheder og/eller organisationer og Bangsbo Botaniske Have.

§ 3.
Som medlem af støtteforeningen BANGSBO BOTANISKE HAVES VENNER kan optages enhver interesseret, der til foreningen indbetaler det årlige kontingent. Bestyrelsen er berettiget til, såfremt der fremkommer relevant ønske, at oprette gruppe- og/eller firmamedlemskab og til at aftale en evt. særpris for dette.

§ 4.
Støtteforeningen BANGSBO BOTANISKE HAVES VENNER ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, idet bestyrelsesmedlemmernes antal hvert år afgøres af generalforsamlingen.
De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der på hvert års generalforsamling afgår halvdelen af bestyrelsen (idet dog 3 det ene år og 2 det andet, hvis bestyrelsesmedlemmernes antal er 5, eller i øvrigt et ulige tal da på tilsvarende vis). Ved 1. ordinære generalforsamling foretages eventuelt lodtrækning om, hvilke af bestyrelsens medlemmer, der uagtet en funktionsperiode på under 2 år er på valg. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger på hvert års generalforsamling 2 suppleanter for bestyrelsens medlemmer med en funktionsperiode på 1 år. Som førstesuppleant anses den der på generalforsamlingen opnår flest stemmer blandt suppleanterne. Ved et bestyrelsesmedlems forfald træder suppleanten i det pågældende medlems sted i bestyrelsen, og i så fald for resten af det pågældende bestyrelsesmedlems funktionsperiode. Genvalg af suppleanter kan finde sted.
Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælger Bangsbo Botaniske Have for 2 år ad gangen 2 medlemmer til BANGSBO BOTANISKE HAVES VENNER’s bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem afgår hvert år, rækkefølgen bestemmes eventuelt ved lodtrækning.
Bestyrelsen, hvis hverv er ulønnet, konstituerer sig selv, dog således, at formand og kasserer ikke må være samme person.
Der føres af bestyrelsen en forhandlingsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder, ligesom det på generalforsamlingerne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der for så vist angår de almindelige bestyrelsesmøder underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og for så vidt angår generalforsamlingerne af dennes dirigent.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5.
Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer mindst 2 medlemmer til BBHF’s bestyrelse. Bestyrelsens repræsentanter i BBHF’s bestyrelse vælges for en 2-årig periode, således at der hvert år afgår 1 medlem af de således indsatte bestyrelsesmedlemmer i BBHF. Genvalg hertil kan finde sted.

§ 6.
Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem eller af mindst 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Formanden og/eller kassereren er dog berettiget til med bindende virkning for foreningen at foretage sådanne dispositioner, som sædvanligvis foretages som led i den daglige drift.
Det påhviler foreningens bestyrelse at tilsende bestyrelsen for BBHF referat af bestyrelsens møder samt af andre relevante arbejdspapirer, arbejdsplaner, tidsplaner osv.
Det påhviler bestyrelsen i fornødent omfang, f.eks. ved nyhedsbreve og på anden måde at orientere foreningens medlemmer om dens aktiviteter.

§ 7.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog at 1. regnskabsperiode løber fra stiftelsen til 31.12.1995.

§ 8.
Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, valgt på den ordinære generalforsamling og som vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 9.
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af marts måned. På denne generalforsamling påhviler det bestyrelsen at aflægge beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår samt at forelægge til godkendelse det af foreningen underskrevne og af revisorerne reviderede regnskab for forudgående kalenderår.
Forslag der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt tilstilles formanden eller eventuelt hans stedfortræder senest inden det pågældende års 1. februar.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen enten skriftligt ved brev til foreningens medlemmer og/eller annoncering ved bekendtgørelse i det lokale dagblad, begge dele med mindst 14 dages varsel.

§ 10.
På hvert års ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen sit budgetforslag for det pågældende regnskabsår til generalforsamlingens orientering og kommentarer.
I denne forbindelse fastsætter generalforsamlingen årskontingentets størrelse. Kontingentet opkræves af bestyrelsen 1 gang årligt, senest inden hvert års 1. maj.

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10 medlemmer af foreningen skriftligt og med angivelse af forhandlingsemne fremsender begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde påhviler det bestyrelsen at indkalde til den pågældende ekstraordinære generalforsamling senest inden 14 dage efter at have modtaget skriftligt andragende herom. Generalforsamlingen skal altid afholdes senest inden 6 uger efter begæringens modtagelse.

§ 12.
Foreningens medlemmer hæfter alene med deres indskud i foreningen, og ingen har personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. Foreningen forpligtes alene med sin formue.

§ 13.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle støtteforenings anliggende og er, hvor vedtægterne ikke bestemmer andet, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingens beslutning træffes, hvor vedtægterne ikke bestemmer andet, ved simpel stemmeflerhed, og en afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot 1 medlem fremsætter begæring herom.
Ændringer i disse vedtægter samt opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, hvor mindst 10% af medlemmerne har givet møde, og 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. Sådanne forslag skal endvidere tiltrædes af bestyrelsen for Bangsbo Botaniske Have, Frederikshavn.
Er generalforsamlingen på grund af utilstrækkeligt fremmøde ikke beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor de foreslåede vedtægtsændringer kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
Forslag til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen skal meddeles ved indvarsling til den pågældende generalforsamling.

§ 14.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel formue den Selvejende institution Bangsbo Botaniske Have, Frederikshavn.

Frederikshavn, den 2. maj 1995.